مادر جان، قدرش را بدان

بهشتی که زیر پای توست، به قیمت زندگی کردن من در جهنم تمام شده است.

۱ نظر: