بیست و یک

جرح و تعدیل پست انگشت‌های اضافه:

گاهی "انسانهای" دور و برم را که می‌شمارم، همه‌ی انگشتانم اضافه می‌آید، جز یکی.

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر