چه کسی موفقیت مرا جابجا کرد؟

هرگز انتظار همراهی اطرافیانم را در شرایط سخت نداشتم و همیشه، خیلی بیشتر از حد انتظارم موفق بودم.

۲ نظر: