عموم و خصوص


رابطه جهان سومی بودن و با فرهنگ بودن، عموم و خصوص بی ربطه.

۱ نظر: