تنگنای زبان مادری


زبان شیرین فارسی تاب و توان بیان این همه تلخی را ندارد، زبان ما برای ناز و طنازی مناسب است نه برای بیان تراژدی، حتی برای بیان درد هم در تنگناییم.

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر